Platba kartou Možnosť platiť kartou

Doprava zadarmo Doprava zadarmo pri
nákupe nad 50,- €

Možnosť platiť
kartou

Ikona doprava zadarmo Doprava zadarmo pri
nákupe nad 50,- €

Ikona kontakt Tel: +421905555555
Email: info@info.sk

<   Všeobecné obchodné podmienky

Čl. 1 - Základné ustanovenia

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(2) Prevádzkovateľom internetového obchodu je COBBYS  PET SLOVENSKO s.r.o. , Budovateľská 2, 940 64 Nové Zámky, IČO:36543799, DIČ:2020161880, IČ DPH:SK2020161880, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 12808/N (ďalej iba "Prevádzkovateľ internetového obchodu"), ktorý je zároveň aj predávajúcim vo vzťahu ku kupujúcemu. Orgán dozoru je: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj: P.O. BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

(3) Spotrebiteľom pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok je osoba v zmysle § 2 písmeno a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Osoba, ktorá nespĺňa kritériá spotrebiteľa podľa zákona č.250/2007 Z.z., nie je spotrebiteľom a na zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom internetového obchodu(predávajúcim) a zákazníkom(kupujúcim) sa  nevzťahujú ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sa vzťahujú len na spotrebiteľa. Ustanovenia, ktoré sa týkajú zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom sú zadefinované v texte jednotlivých ustanovení VOP slovom ,,spotrebiteľ“ v jej rôznych gramatických tvaroch.    

(4) Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: www.cobbyspet.sk (ďalej iba "elektronický obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

(5) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Čl. 2 - Informácie o tovare a cene

(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú platné v čase nákupu a prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade tovaru, ktorý je označený ako zľavnený, cena uvedená pri výrobku je cenou pred odpočítaním zľavy.

(2) Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

(3) Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). V niektorých prípadoch cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba (tieto prípady špecifikujeme individuálne podľa váhy, rozmerov, kde sa postupuje podľa aktuálneho cenníka  prepravcu.

(4) Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka.

Čl. 3 - Objednanie tovaru

(1) Tovar sa objednáva z internetového obchodu podľa krokov ako Vás vedie automaticky systém, alebo e-mailom na adrese e-shop@cobbyspet.sk, alebo telefonicky na čísle 035/6426412

(2) Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu ale je podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Čl. 4 - Potvrdenie objednávky

(1) Po overení disponibility tovaru a platných cien prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí . Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a termín dodania. V prípade zistenia vyššej ceny má prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

(2) V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške najmenej 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená. Ak sa zákazník rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 20% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

(3)Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

-objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

-tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru

-ak bolo žiadané doručenie kuriérskou službou, ale charakter tovaru je vhodný len na osobný odber (napr. mimoriadne krehký alebo živý tovar).

Čl. 5 - Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kúpna zmluva medzi prevádzkovateľom internetového obchodu a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.

(2) Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a to do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní po odstúpení od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo odovzdať predávajúcemu.

(3) Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať, však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

(4) Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený  so všetkým príslušenstvom, v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.).

 Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

(5) Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia čl. 6,7,8,9 a čl. 4, ods.2. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

(6) Ak sa prevádzkovateľ internetového obchodu a kupujúci spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade ak ide o:

-predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa 

-tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

-predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze 

-predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

-predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

(7) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ internetového obchodu spotrebiteľovi  zaplatenú kúpnu cenu. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany spotrebiteľa, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany spotrebiteľa počas 14 dní, spotrebiteľ je povinný uhradiť prevádzkovateľovi internetového obchodu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

(8) Spotrebiteľ si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou alebo osobne v predajni prevádzkovateľa internetového obchodu, kde bol zakúpený.

(9) Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

(10) Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy si môžete prečítať a stiahnuť TU.

(11) Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU.

Čl. 6 -Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Prevádzkovateľ internetového obchodu je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

(2) V prípade, že objednávka nebola potvrdená má zákazník právo ju stornovať. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

(3) V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi internetového obchodu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní prevádzkovateľom internetového obchodu a prevádzkovateľovi internetového obchodu vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu  z predajnej ceny objednaných spotrebičov a objednávku stornuje, záloha sa mu nevracia.

(4) Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

(5) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu e-shop@cobbyspet.sk alebo osobne v predajni prevádzkovateľa internetového obchodu.

(6) Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

(7) Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom - telefonicky, mailom (do 14 prac. dní)

(8) O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

(9) V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Čl. 7 - Platobné podmienky

(1)Objednaný tovar je možné zaplatiť na dobierku (pri doručení spoločnosťou GEIS). Celkovú platbu dobierky kupujúci v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.

(2)Tovar je možné zaplatiť aj platobnou kartou alebo v hotovosti - pri osobnom prevzatí v predajniach našej spoločnosti v Nových Zámkoch a v Nitre,

(3)V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať. Objednaný tovar môžete uhradiť na účet našej spoločnosti číslo: SK8811110000001128465004 až potom ako dostanete od nás výzvu na uhradenie tovaru


(4)Balné (platí len pri zasielaní na území SR)

- pri objednávke   do 50,- EUR je balné:       3,90 EUR

- pri objednávke nad 50,- EUR je balné:      NEÚČTUJEME

- špeciálnu cenu za balné účtujeme na vybraný nadrozmerný a krehký tovar (napr.akvária) : 30€

(5)Poštovné NEÚČTUJEME, k hodnote tovaru bude pripočítané iba balné.

(6)Cena za dobierku je 1,00 EUR


Čl. 8 - Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať v čo najkratšom možnom termíne od e-mailového oznámenia o potvrdení objednávky zákazníkovi, avšak najneskôr do 14 pracovných dní.

(2) Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar, týmto sa zaväzuje prevádzkovateľovi internetového obchodu uhradiť náklady na dopravu, a to vo výške 2-násobku ceny prepravného, určeného podľa platného cenníka prepravnej spoločnosti.

Čl. 9 - Spracovanie osobných údajov

(1) Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

(2) Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

(3) Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci súhlasí s prípadným transferom jeho osobných údajov do zahraničia.

(4) Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke http://cobbyspet.sk/moj-profil . Prevádzkovateľ internetových stránok sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane okrem prípadov uvedených v bode (5).
(5) Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

Čl.10 - Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu). Reklamačný poriadok
(1)Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

(2)V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo od predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu uplatniť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

(3)Na ponúkaný spotrebný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, na krmivá 3 týždne, ak nie je pri tovare uvedené inak . Pri tovare, ktorý má maximálnu dobu spotreby kratšiu ako 24 mesiacov je záruka poskytnutá najviac do dátumu spotreby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

(4)Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení vady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

(5)Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar s výrobnými chybami

(6)Právo na odstránenie vád v rámci záruky sa nevzťahuje na prípady ak:

 1. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným, ako bol uvedený v návode na používanie,
 3. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 5. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 7. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

(7)Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

(8)Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

(9)Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na  adresu prevádzkovateľa internetového obchodu, avšak nie na dobierku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

(10)Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa dodania reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí 30 -dňovej lehoty na vybavenie reklamácie, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
(11)Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o odstránenia vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 3. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
 4. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 5. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 6. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 7. Kontakt pre vybavovanie reklamácií (slúži ako korešpondenčná adresa a adresa zasielania reklamovaného tovaru): COBBYS  PET SLOVENSKO s.r.o.  , Budovateľská 2, 940 64 Nové Zámky, v čase otváracích hodín zverejnených na webovej stránke www.cobbyspet.sk

Čl.11- Nevyzdvihnutá zásielka 

V prípade, že sa zásielka vráti nevyzdvihnutá späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť náklady spojené s prepravou tovaru a balné. Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného a balného, keďže z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.


Čl.12- Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@cobbypset.sk

2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. 

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne, bez možnosti ich náhrady.


Týmto nie je dotknuté právo spotrebiteľa obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.


Čl.13- Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi spol. COBBYS PET SLOVENSKO s.r.o., ako predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.cobbyspet.sk od 15.11.2020 a ruší predchádzajúce znenie obchodných podmienok. Spol. COBBYS PET SLOVENSKO s.r.o., si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky zmeniť, keď prípadnú zmenu vyhlási na internetových stránkach www.cobbyspet.sk.

Prevádzkovateľ internetového obchodu: COBBYS PET SLOVENSKO s.r.o.